การเขียนคู่มือการประกอบเครื่องจักร

(Writing the work instruction for assembly) SM-0025

รายละเอียด

-

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนคู่มื่อการประกอบเครื่องจักรระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ช่างเทคนิคและวิศวกรที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง สร้างเครื่องจักรและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนทางกลในระบบการผลิตอัตโนมัติ

วิธีการอบรม

แบบ classroom

ระยะเวลา/สถานที่
  • วันที่ ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
  • วันที่ จันทร์ 2 ธันวาคม 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
หัวข้อ

  1. หัวเรื่อง หรือ ชื่อเรื่อง
  2. วัตถุประสงค์
  3. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
  4. สัญลักษณ์แผนภูมิ ผังงาน และการเขียน
  5. Plan-Do-Check-Action ในการประกอบ
  6. เอกสารอ้างอิง ข้อมูลเสริม


วิทยากร
อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

3,700 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44