การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE

Measuring the overall effectiveness of OEE machines SM-0006

รายละเอียด

การดำเนินงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ปัญหา ที่มักจะพบคือเครื่องจักรเสียบ่อย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งเกิดการสูญเปล่าอื่น ๆ ซึ่งอาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50% ดังนั้นการที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร รวมทั้งทราบสาเหตุการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  และหาทำงปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

• เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

• เพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียหลัก 6 ประการที่ส่งผลต่อ OEE

• เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

• หัวหน้า ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

• ผู้บริหาร ผู้จัดการที่มีความสนใจเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและต้องการปรับปรุง

วิธีการอบรม

• การบรรยาย ตัวอย่าง และกรณีศึกษา

ระยะเวลา/สถานที่
  • วันที่ ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
  • วันที่ เสาร์ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
หัวข้อ

• แนวคิด และหลักการของการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM )

• ความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร

• การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE )

• การนำ OEE ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรแบบต่างๆ

• การวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE 


วิทยากร

คุณณิภณ พินศิริกุล

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน TPM

ประสบการณ์การทำงาน

Production Engineer  & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด, Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

500 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44