เทคนิคป้องกันความผิดพลาด POKA-YOKE

POKA-YOKE Fault Prevention Technique SM-0007

รายละเอียด

ในอุตสาหกรรมการผลิต มักพบปัญหาในการผลิต อาทิ สินค้าไม่ได้มาตรฐานเกิดของเสีย บางครั้งพบว่าของเสียเหล่านั้นเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมไปถึงมือลูกค้า ซึ่งทำให้มีความเสียหายอย่างมาก และส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และต้องดำเนินการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุงคุณภาพและมุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero- Defect) นั้น คือการใช้ระบบ POKA-YOKE

ระบบ POKA-YOKE  คือ “ระบบป้องกันความผิดพลาด” ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ YOKE คือ ป้องกัน ไม่ให้เกิด หลีกเลี่ยง หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่า ระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอ หรือใช้คำว่า “Mistake Proof” ซึ่งระบบ POKA-YOKE นี้ จะช่วยควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่านกระบวนการและไปสู่กระบวนการต่อไป เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดตั้งแต่ต้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

• เพื่อให้เข้าใจหลักการและเทคนิคของ POKA–YOKE แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

• เพื่อให้ทราบชนิดอุปกรณ์ หรือเครื่องมือและวิธีการปรับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการได้

กลุ่มเป้าหมาย

• หัวหน้างาน พนักงาน ฝ่ายผลิต หรือที่ผู้สนใจ

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต วิศวกร หรือฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ

วิธีการอบรม

การบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นจริง

ระยะเวลา/สถานที่
  • วันที่ ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
  • วันที่ เสาร์ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
หัวข้อ

• การเพิ่มผลิตภาพ และแนวความคิดเรื่องควบคุมคุณภาพ

• หลักการ และแนวความคิดของระบบ POKA-YOKE

• ชนิด และการทำงานของอุปกรณ์ระบบ POKA-YOKE พร้อมตัวอย่าง

• ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ระบบ POKA-YOKE

• ตัวอย่างการทำและประยุกต์ใช้ระบบ POKA-YOKE

• สรุปและถาม – ตอบ

หมายเหตุ กำหนดการและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม


วิทยากร
-

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

ฟรี!

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44