การอ่านและกำหนดสัญลักษณ์ GD&T ในแบบงาน Jig & Fixture

44-JIG-22

Basic
วัตถุประสงค์

  1. อธิบายสัญลักษณ์ GD &T ในแบบงาน Jig & Fixture ได้

  2. เลือกใช้สัญลักษณ์ GD & T ในแบบงาน Jig & Fixture ได้อย่างเหมาะสม

  3. นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต หรือ

  2.มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอย่างน้อย 2 ปี และสามารถอ่านแบบวิศวกรรมเครื่องกลได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต หรือ

  2.มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอย่างน้อย 2 ปี และสามารถอ่านแบบวิศวกรรมเครื่องกลได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.Jig & Fixture Model

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการออกแบบ Jig & Fixture

 -โครงหรือฐานของ Jig & Fixture

 -อุปกรณ์รองรับชิ้นงาน

 -ปลอกนำเจาะ

 -อุปกรณ์บังคับตำแหน่ง

 -อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

2. หลักการแปลความหมายสัญลักษณ์ GD&T ในงาน Jig & Fixture

 -เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง

 -เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของการวางทิศทาง

 -เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของที่ตั้ง

 -เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความเบี่ยงเบนเมื่อหมุน

3. หลักการกำหนดตำแหน่งอ้างอิงบนจิ๊กและฟิกเจอร์จากเงื่อนไขของแบบงาน

4. กรณีศึกษาวิเคราะห์การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T ในจิ๊กและฟิกเจอร์

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44