ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566
12/06/2023 02:28:20


ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 256

          เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 นี้ ประเทศไทยขาดดุลการค้าในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ร้อยละ -28.79 มูลค่าการขาดดุลการค้าอยู่ที่ -990 ล้านบาท ส่วนการนำเข้าในเดือนนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 1,777 ล้านบาท ชะลอตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า และช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ -23.44 และร้อยละ -10.99 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 32 นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ขณะที่การส่งออกในเดือนนี้ ปรับชะลอตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 15.43 แต่ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 11.78 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 786 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 29 ของการส่งออกของเดือนนี้

 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน

ผู้จัดทำ

คุณศิโรรัตน์ สุภาษา

คุณกนิษฐา ศรนิล

คุณยุทธภูมิ อูดกิ่ง