ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ประจำเดือนมีนาคม ปี 2566
03/07/2023 08:11:06

ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ประจำเดือนมีนาคม ปี 2566

          เดือนมีนาคม ปี 2566 นี้ ประเทศไทยยังคงขาดดุลการค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อยู่ที่ 1,390.70 ล้านบาท โดยขาดุลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 40.41 ส่วนการนำเข้าในเดือนนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 2,146.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และจากช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 20.40 และร้อยละ 2.49 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 47 นำเข้ามาจากประเทศจีน ขณะที่การส่งออกในเดือนนี้ ปรับชะลอตัวลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 3.91 ขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนปรับตัวดีขึ้น ร้อยละ 13.73 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 755.39 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 24 ของการส่งออกของเดือนนี้

 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน

ผู้จัดทำ

1.     ศิโรรัตน์ สุภาษา

2.     กนิษฐา ศรนิล

3.     ยุทธภูมิ อูดกิ่ง