รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม 2566
27/12/2023 01:51:40

ภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทยในเดือนตุลาคม ปี 2566 ประเทศไทยยังคงขาดดุลการค้าในสินค้ากลุ่มนี้กว่า 171.26 ล้านบาท ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 29.39 โดยรวมของปี 2566 (มกราคม-ตุลาคม) ประเทศไทยขาดดุลการค้าสะสมไปแล้วกว่า 1,692 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขาดดุลในสินค้าประเภทหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (HS 84795000)
อย่างไรก็ตามในเดือนนี้มูลค่าการนำเข้าหุ่นยนต์ของไทยอยู่ที่ 204.96 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและจากเดือนเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 20.29 และร้อยละ 5.78 ตามลำดับ ตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากยอดจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศและการนำเข้าสินค้าทุน
ขณะที่การส่งออกหุ่นยนตีในเดือนนี้มีมูลคำการส่งออกอยู่ที่ 33.70 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าและจากเดือนเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 11.39 และร้อยละ 27.28 ตามลำดับ
ที่มาข้อมูลสถิติ กรมศุลกากร
วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย -เยอรมัน