Thailand Robots Industry Quarterly Report Q4 2020
07/07/2022 08:21:41


Thailand Robots Industry Quarterly Report Q4 2020

ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 ประเทศไทยยังคงขาดดุลการค้าในภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อยู่ที่ 369 ล้านบาท โดยขาดดุลเพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2019 ร้อยละ 13.5 ขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ไทยขาดดุลการค้าในสินค้าประเภทหุ่นยนต์ลดลงร้อยละ 13.5

มูลค่าการส่งออกหุ่นยนต์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 อยู่ที่ 57 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 43.6 การส่งออกที่หดตัวลงนี้ เป็นจากผลกระทบของโควิด-19 ที่มีผลต่อภาคการผลิตและเศรษฐกิจโลก แม้ว่าในช่วงปลายปีหลายประเทศจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคแล้วก็ตามแต่ภาคการผลิตยังคงไม่กลับมาสู่ภาวะปกติเหมือนช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ขณะเดียวกันเมื่อเทียบมูลค่าการส่งออกหุ่นยนต์ในไตรมาสนี้กับไตรมาสก่อนหน้าพบว่าการส่งออกยังคงหดตัวลงร้อยละ 9.1

มูลค่าการนำเข้าหุ่นยนต์ของไทยในไตรมาสนี้อยู่ที่ 426 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน (หดตัวลงร้อยละ 0.1) เมื่อเทียบการนำเข้าในไตรมาสนี้กับไตรมาสก่อนหน้าพบว่า มูลค่าการนำเข้ายังคงหดตัวลงร้อยละ 12.9 ตามภาวะเศรษฐกิจ ภาคการผลิตและการลงทุนที่ยังคงชะลอตัว