กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
08/09/2022 08:08:31

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565   ผอ.สินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทย-เยอรมัน
เข้าพบ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล PRESIDENT, INNOVATION MANUFACTURING AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP
บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมอบโล่และประกาศนียบัตรในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์
ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปี 2562 โดยการเข้ามอบในครั้งนี้ ได้มีการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
และติดตามผลของการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมาหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาศักย์ภาพกับทางสาบันไทย-เยอรมันอีกด้วย