ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
11/12/2023 08:57:56

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการเสนอผลงานฯ ที่ คลิกติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-579-1370 ต่อ 531, 507

โทรสาร 02-579-2288 E-mail : rp@nrct.go.th