ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วย Digital Lean & IIoT
28/03/2024 04:45:46

ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วย Digital Lean & IIoT

ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอัตโนมัติและดิจิทัล สำหรับอุตสาหกรรม

เพื่อพัฒนาขยายผล ความรู้ IIoT สู่สถานประกอบการ
ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ห้อง Smart Factory