รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2564
07/07/2022 08:22:59


ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในเดือนมกราคม 2564

ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในเดือนมกราคม 2564 มีมูลค่าการขาดดุลอยู่ที่ 726 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 46 และร้อยละ46 ตามลำดับ การส่งออกในเดือนนี้ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนและเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 37 และร้อยละ 14 ตามลำดับ มีมูลค่าอยู่ที่ 680 ล้านบาท ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่าอยู่ที่ 1,406 ล้านบาท ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้าร้อยละ 42 และร้อยละ 34 ตามลำดับ

 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน

ผู้จัดทำ 

ศิโรรัตน์ สุภาษา

กนิษฐา ศรนิล

อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์