ประกาศสถาบันไทย-เยอรมัน ที่ 1/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13/03/2023 05:32:15

ตามที่ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการได้ดำเนินการสิ้นสุดและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้ให้การรับรองผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการเรียงตามลำดับคะแนน