ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม ปี 2565
28/03/2023 07:17:15


ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2565

ในเดือนธันวาคม ปี 2565 นี้ ประเทศไทยขาดดุลการค้าในกลุ่มอุตสหกรรมแม่พิมพ์ อยู่ที่ -1,572 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 26.89 และร้อยละ 36.33 ตามลำดับ การส่งออกในเดือนนี้มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 752 ล้านบาท ชะลอตัวลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ -21.69 และ -14.38  ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 45 ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะที่มูลค่าการนำเข้าในเดือนนี้อยู่ที่ 2,324 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 14.41 โดยนำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 75 ของการนำเข้าในเดือนนี้


วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน

ผู้จัดทำ

ศิโรรัตน์ สุภาษา

กนิษฐา ศรนิล

ยุทธภูมิ อูดกิ่ง