ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนมกราคม ปี 2566
24/04/2023 03:11:09
⚙️รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ประจำเดือนมกราคม ปี 2566🔩
THE MONTHLY REPORT THAILAND MOULD & DIE -JANUARY 2023
📝 เดือนมกราคม ปี 2566 นี้ 📍 ในเดือนแรกของปีประเทศไทยขาดดุลการค้าในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ร้อยละ –11.52 มูลค่าการขาดดุลการค้าอยู่ที่ -1,391 ล้านบาท ส่วนการนำเข้าในเดือนนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 2,320 ล้านบาท ชะลอตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ร้อยละ -0.14 แต่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 8.94 โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 43 นำเข้ามาจากประเทศจีน ขณะที่การส่งออกในเดือนนี้ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และจากช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 23.66 และร้อยละ 4.93 ตามลำดับ มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 929 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 20 ของการส่งออกของเดือนนี้
🌟วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน🌟
ผู้จัดทำ...
คุณศิโรรัตน์ สุภาษา
คุณกนิษฐา ศรนิล
คุณยุทธภูมิ อูดกิ่ง