CAREER

- JOIN US -

วิศวกรเพิ่มผลิตภาพ


- คุณสมบัติ -

1. เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

2. มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต 3-5 ปี

3. มีความรู้ IE Techniques เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ รักงานสอนหรืองานถ่ายทอดความรู้/สามารถจัดการงานได้หลากหลายเวลาเดียวกัน- Quick Application -สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44