Previous Next MANUFACTURING CONSULTANT
บริการให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม

Manufacturing Technology Solution Services

เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และหุ่นยนต์

 • เทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • เทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ
 • ออกแบบระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร
 • เทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะ
 • สร้างความยั่งยืนงานบำรุงรักษา

เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เครื่องมือกลและบริการทดสอบ

 • เทคโนโลยีการผลิตดิจิทัล
 • เทคโนโลยีแม่พิมพ์
 • เครื่องมือกลอัจฉริยะ
 • เทคโนโลยีวัสดุ และงานเชื่อม
 • ผลิตและบริการอุตสาหกรรม
 • งานรับรองและทดสอบ

ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (ศูนย์กรุงเทพฯ)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางลีน
 • การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • การแก้ไขปัญหาผลิตเฉพาะกระบวนการ เช่น งานฉีดพลาสติก,งานปั๊มโลหะฯลฯ
 • ออกแบบระบบ SMED รายกระบวนการ เช่น กระบวนการ ฉีดพลาสติก กระบวนการปั๊มโลหะ กระบวนการฉีดอลูมิเนียม
 • ออกแบบสายการผลิตอัตโนมัติตามหลัก Lean Automation
 • สร้างทีมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามหลักลีน
เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และหุ่นยนต์
     ระบบการผลิตอัตโนมัติคือ ระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่าง เครื่องจักร หุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่ แทนมนุษย์ ทำงานที่ซ้ำๆ หรืองานที่มีข้อจำกัด ภายใต้การสั่งการจากระบบควบคุมหรือโปรแกรม และสามารถทำงานด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ลดต้นทุน เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
     สถาบันไทย-เยอรมัน มีผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในด้านนี้อย่างครบวงจร โดยมีการให้บริการ ตั้งแต่การเข้าไปวิเคราะห์ในสายการผลิต การปรับเปลี่ยนกระบวนการด้วยแนวคิดลีน การออกแบบ และให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม การผลิตและธุรกิจอย่างครบวงจร บริการงานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ ตลอดจนถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม4.0 หรือการผลิตอัจฉริยะ อย่างเป็นระบบ ด้วยการเชื่อมโยงกระบวนผลิตเข้ากับธุรกิจ และใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการทางดิจิทัลแบบเรียลไทม์
     การดำเนินการของสถาบันฯ ดำเนินการภายใต้นโยบายจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต สร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม สร้างมาตรฐานองค์กร มาตรฐานบุคคล ด้านวิเคราะห์และออกแบบ ด้านบูรณาการระบบ ด้านบำรุงรักษา โดยเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ภาครัฐสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน มหาวิทยาลัย บริษัทผู้พัฒนาระบบและเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย

1. เทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์
2. เทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ
3. ออกแบบระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร
4. เทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะ
5. สร้างความยั่งยืนงานบำรุงรักษา

อ่านเพิ่มเติม
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เครื่องมือกล และบริการทดสอบ
     เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนการผลิต สถาบันไทย-เยอรมัน มีเชี่ยวชาญในการให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และให้บริการกับภาคอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ ทางด้าน การออกแบบ การผลิต การใช้และบำรุงรักษาแม่พิมพ์ การผลิตจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ การตัดเฉือนโลหะด้วยเครื่องซีเอ็นซี การฟื้นฟูสภาพเครื่องซีเอ็นซี เทคโนโลยีวัสดุ และงานเชื่อม การทดสอบวัสดุ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์วัสดุ การรับรองสมรรถนะบุคลากร ตรวจสอบและการรับรองเครื่องจักร

1. เทคโนโลยีการผลิตดิจิทัล
2. เทคโนโลยีแม่พิมพ์
3. เครื่องมือกลอัจฉริยะ
4. เทคโนโลยีวัสดุ และงานเชื่อม
5. ผลิตและบริการอุตสาหกรรม
6. งานรับรองและทดสอบ


อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (ศูนย์กรุงเทพฯ)
     การนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ มิใช่เพียงแต่นำมาใช้แทนคนเท่านั้น แต่จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าการลงทุน และเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงปราศจากความสูญเปล่าและความสูญเสีย ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นในการถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการของ Lean Automation เราได้รับการถ่ายทอดแนวความคิดและองค์ความรู้การผลิตอัตโนมัติคุณภาพสูงโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นที่แรกที่ได้เริ่มทำเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน
     ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงในการยกระดับกระบวนการผลิต ตามแนวทางของ Lean Automation (โครงการ Lean Automation System Integrator : LASI ที่เป็นความร่วมมือรัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น)

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางลีน
2. การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3. การแก้ไขปัญหาผลิตเฉพาะกระบวนการ เช่น งานฉีดพลาสติก,งานปั๊มโลหะฯลฯ
4. ออกแบบระบบ SMED รายกระบวนการ เช่น กระบวนการ ฉีดพลาสติก กระบวนการปั๊มโลหะ กระบวนการฉีดอลูมิเนียม
5. ออกแบบสายการผลิตอัตโนมัติตามหลัก Lean Automation
6. สร้างทีมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามหลักลีน

อ่านเพิ่มเติมสถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44