วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ

พันธกิจ

เป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ

To be a center for designing and developing intelligent manufacturing  technology.

เป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ รับรองบุคลากรและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานระดับสากล

To be a material testing center, personnel and machinery certification that meet international standards.

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Solution Platform : CSP)เพื่อเป็นศูนย์กลางในการยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ

To be  a Collaborative Solution Platform (CSP) network that being a central hub for elevating technology capabilities and innovation in intelligent manufacturing.

เป็นกลไกของภาครัฐและเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต

To be a mechanism for the government and private sectors to transform Thai industry into the industry of the future.

พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  ดิจิทัล  เครื่องจักรกลและแม่พิมพ์เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า

To develop personnel to have high performance in automation and robotics, digital, machinery, moulds & die  to provide quality service and meet customer needs.

พัฒนาระบบการทำงานและการบริการให้เป็นระบบอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

To develop work and service systems to be intelligent, efficient and effective systems.


ค่านิยมร่วม

T = Teamwork

G = Good Governance

I = Innovation

S = Smart People

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44