CAREER

- JOIN US -

ผู้จัดการแผนกรับรองและทดสอบ


- Job Description -

1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้น ไป
2. จบการศึกษาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานทดสอบ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบ ISO 17025 ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับทาง สมอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. มีความรู้และประสบการณ์ด้าน ISO 17020,17024 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรือผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือมากกว่า- Quick Application -สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44