กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

    สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรทางเทคนิคให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งมีความต้องการสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต สถาบันฯ มีความพร้อมด้านบุคลากร  สถานที่   และหลักสูตรที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง   รวมทั้งมีสถานประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมที่พร้อมให้การสนับสนุนในด้านการฝึกประสบการณ์ ในรูปแบบของ On the Job Training  ซึ่งสถาบันฯได้ดำเนินการโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง

        โดยโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)  ของสถาบันฯซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่ง และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ยากจนขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีโอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมในการรับเข้าทำงานเป็นช่างเทคนิคต่อไป   

โครงการดังกล่าวภายใต้การสนับสนุนของสถาบันไทย-เยอรมัน ถือเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่สถาบันฯทำเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งการรับผู้เข้าฝึกอบรมไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความรู้ทักษะ พร้อมที่จะประกอบอาชีพต่อไป รวมถึงการช่วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบางส่วนด้วย

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานอุตสาหกรรมแก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคม

เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

ผู้ฝึกอบรมต้องได้งานทำ 100%

ผลลัพธ์ของโครงการในด้านต่างๆ

ผู้ฝึกอบรม

1. ได้งานทำ 100 %

2. มีรายได้ สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว (การันตีขั้นต่ำ 12,000 บาท/เดือน)

3. มีความรู้ ทักษะ ทางด้าน“ช่างอุตสาหกรรม”

4. มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม

1. สถานประกอบการได้พนักงานที่มีคุณภาพในระดับ “ผู้ช่วยช่างเทคนิค” ขึ้นไป

2. สร้างแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับภาคอุตสาหกรรม

องค์กร (TGI)

1. ดำเนินงานตอบสนองนโยบายการตอบแทนสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

2. มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น เช่น สพฐ. โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

3. สถาบันฯได้ความไว้วางใจและคำชื่นชมจากทุกภาคส่วน

สังคม

1. ลดปัญหาทางสังคม เช่น มิจฉาชีพ ลักขโมย  ยาเสพติด  เป็นต้น