กิจกรรมเพื่อสังคม

การสัมภาษณ์เพื่อเลือกสถานประกอบการในการฝึกงาน