กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม Team Building (สร้างทีม การเรียนรู้ชีวิตก่อนการฝึกงาน)