กิจกรรมเพื่อสังคม

ปฐมนิเทศ เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดโครงการและการใช้ชีวิตในการฝึกอบรม