กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้การทำงานจริง