กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเข้าค่ายสมาธิ เพื่อเรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิ