ผลงานของเรา

โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

งบประมาณดำเนินการโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ( สป.อว. )

เป้าหมาย

1.สนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร เพื่อชุมชน ไม่น้อยกว่า 16 รายการ
2.สนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรในรูปแบบการขยายผลต้อนแบบเดิม ไม่น้อยกว่า 2 ต้นแบบ 5 รายการ
3.สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน

ผลผลิต

1.ให้การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร เพื่อชุมชน จำนวน 17 รายการ
2.ให้การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรในรูปแบบการขยายผลต้อนแบบเดิม จำนวน 4 ต้นแบบ 8 รายการ
3.จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 188 คน