ผลงานของเรา

โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการปิเปตต์

ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างคุณค่า สนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ


           หุ่นยนต์เพื่อการปิเปตต์โดยจะสามารถปิเปตต์สารต่างๆ ใส่ในหลอดทดลองก่อนนำไปตรวจสอบหาเชื้อของผู้ป่วย ขั้นตอนของการตรวจวิเคราะห์เชื้อ COVID-19 เริ่มต้นจากการนำหลอดสิ่งส่งตรวจมาเปิดเพื่อนำตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ หลอดเก็บสิ่งส่งตรวจ เป็นหลอดฝาเกลียวที่มีน้ำยาเลี้ยงเชื้อ และแช่ nasal swab (ไม้พันสำลี ที่เก็บตัวอย่างจากคอและจมูก ของผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19) ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว เป็นขั้นตอนที่เป็นอันตรายต่อผู้ตรวจวิเคราะห์ ที่จะติดเชื้อได้ง่าย จึงต้องสวมชุด PPE และปฏิบัติงานภายใต้ตู้ปลอดเชื้อ และต้องทำทีละตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างตัวอย่าง และต้องใช้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 คน ในการส่งตัวอย่าง, เปิดตัวอย่าง, และแบ่งตัวอย่าง ทำให้ใช้เวลานาน และเป็นคอขวดในระบบการตรวจวิเคราะห์ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีตัวอย่างมาจำนวนมากพร้อมๆกัน การนำโครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์เพื่อการปิเปตต์มาช่วยในขั้นตอนการเปิดหลอดตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ COVID-19 และแบ่งตัวอย่างลงในหลอดทดลอง 2 หลอด หรือมากกว่านั้นตามความต้องการ เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ และแยกเก็บไว้ทวนสอบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ