เกี่ยวกับเรา

History

The Thai-German Institute

สถาบันไทย-เยอรมัน จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยการดำเนินงานของสถาบันฯ มีลักษณะการบริหารงานเป็นอิสระ และอยู่นอกระบบการศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมารองรับการดำเนินงาน

หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2535 สถาบันฯ เริ่มเปิดสำนักงานในปี 2538 จนกระทั่งเริ่มให้มีบริการฝึกอบรมแก่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2541 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สถาบันฯ ได้เจริญเติบโต อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

Vision

เป็นองค์กรอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมอนาคต
 

MISSION


พัฒนาระบบการทำงานและการบริการให้เป็นระบบอัฉริยะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรกลและแม่พิมพ์เพื่อให้บริการ อย่างมีคุณภาพ และเพรียบพร้อมด้วยคุณธรรม

สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Shared Values

  • T = Teamwork
  • G = Good Governance
  • I = Innovation
  • S = Smart People

คณะกรรมการสถาบัน


โครงสร้างสถาบัน


ผู้บริหารสถาบันไทย-เยอรมัน